Ga naar de inhoud

Klachtenregeling

Niet tevreden? Meld het ons.

Wij streven ernaar u een zo goed mogelijke zorg te bieden. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent, wij stellen het op prijs als u daar een melding van maakt; het is voor ons een signaal dat er iets verbeterd zou kunnen worden. Een klacht is voor ons vaak een gratis advies. Wij willen het dan ook graag van u horen. Er zijn verschillende manieren waarop u uw klacht of negatieve ervaring kunt melden.

Bespreek uw klacht met de betrokkene(n)
Klachten m.b.t. uw behandeling bespreekt u bij voorkeur eerst met uw arts. Hij is immers eindverantwoordelijke voor uw behandeling.

Melden bij receptie
Uw opmerking, klacht of signaal kunt u mondeling melden bij de receptie. Uw klacht zal altijd door ons op schrift gesteld worden. De receptioniste kan u ook vragen uw klacht op papier te zetten.

Schriftelijk
Uw opmerking of klacht kunt u sturen naar:
Missiehuis Kliniek
t.a.v. de receptie
Blauwe Berg 9D
1625 NT Hoorn

Email
U kunt uw opmerking of klacht sturen naar info@missiehuiskliniek.nl. U krijgt van ons een bevestiging van ontvangst van uw klacht. De opvolging van uw opmerking/klacht wordt gecoördineerd door onze klachtenfunctionaris/officemanager. Met vragen kunt u dan ook altijd bij haar terecht. Wij streven ernaar u binnen een maand een reactie te geven.

Onafhankelijke klachtencommissie
U kunt uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtencommissie. Deze commissie onderzoekt de klacht en beoordeelt of deze wel of niet (gedeeltelijk) gegrond is. Dat moet gebeuren binnen de termijn die in het reglement is vastgesteld (tussen de 2 en 5 maanden). Zowel de klager als degene(n) over wie de klacht gaat, krijgen de gelegenheid om hun verhaal schriftelijk of mondeling toe te lichten.
Alle betrokkenen ontvangen een afschrift van het oordeel van de klachtencommissie. De klachtencommissie kan ook aanbevelingen doen aan de zorgaanbieder, deze is echter niet verplicht de aanbevelingen over te nemen. Wel moet de zorgaanbieder binnen een maand aan alle betrokkenen schriftelijk laten weten of, en zo ja hoe, de aanbevelingen worden overgenomen.

Andere adressen
Naast deze interne en externe regelingen zijn er voor u nog meer manieren waarop u uw klacht kunt indienen. Afhankelijk van het doel dat u nastreeft, kunt u bij verschillende instanties terecht. Zo is het mogelijk om uw klacht aan te kaarten bij een burgerlijk rechter, de Beroepsvereniging van de Artsen, het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, de Inspectie voor de Volksgezondheid of zelfs bij de Economische Controledienst. Het is uiteindelijk aan uzelf om te beslissen waar en op welke manier u uw onvrede kenbaar maakt. De meeste klachtmogelijkheden sluiten elkaar niet uit en kunnen zelfs tegelijkertijd worden gebruikt.

Zorgbelang
Heeft u ondersteuning nodig bij uw keuze, waar uw klacht in te dienen, dan kan Zorgbelang Nederland (voorheen IKG) u verder helpen. Zorgbelang biedt u informatie over de gezondheidszorg en kan u kosteloos adviseren en ondersteunen bij het indienen van uw klacht.

Tandheelkundig Informatiepunt
Komt u er samen met uw behandelaar niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP, 0900 2025012). Het TIP is opgericht door de beroepsorganisatie KNMT.

KNMT-klachtenregeling
Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten, de KNMT-klachtenregeling. Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
Bezoekadres
Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht
Telefoonnummer: 088 – 120 5001

Postadres
Postbus 2518
6101 DA Heerlen

Regionaal Medisch Tuchtcollege
Postbus 97831
2509 GE Den Haag
Telefoonnummer: 070 – 3500973